Elektrické spotrebiče

Prevádzkovať elektrické spotrebiče je možné len ak zodpovedajú predpisom a normám na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Preto musia byť vykonávané odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie), čím je zabezpečená základná bezpečnostná požiadavka pred možným zásahom pred elektrickým prúdom.

Revízia elektrických spotrebičov je súhrn úkonov, pri ktorých sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje stav elektrických spotrebičov. Revízie sa vykonávajú:

  • Vždy po oprave.
  • Vždy po každej predpokladanej alebo zistenej poruche.
  • Pravidelne v lehotách uvedených v príslušných normách.

Lehoty vykonávania odborných prehliadok a skúšok (revízií) elektrických spotrebičov  podľa STN 33 1610

Elektrickými spotrebičmi sú:

  • el.spotrebiče pre domácnosť a podobné účely
  • el.svietidlá
  • el.zariadenia informačnej techniky
  • prístroje spotrebnej elektroniky
  • pohyblivé prívody a šňúrové vedenia
  • elektrické a elektronické meracie prístroje
  • ostatné el.spotrebiče podobného charakteru

Elektrické spotrebiče sa delia do skupín:

A - spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu užívateľovi
B - spotrebiče používané vo vonkajšom priestore (na stavbách a pod.)
C - spotrebiče používané pre priemyselné a remeselné činnosti vo vnútorných priestoroch
D - spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, kluby, hotely, a pod.)
E - spotrebiče používané pre administratívne činnosti

Lehoty pravidelných kontrol a revízií elektrických spotrebičov
Skupina  spotrebiče držané v ruke prenosné spotrebiče neprenosné spotrebiče
kontrola revízia kontrola revízia kontrola revízia
 A vždy pred ich vydaním používateľovi
 B pred použitím 2 mesiace pred použitím 3 mesiace  pred použitím 6 mesiacov
 C pred použitím 6 mesiacov  pred použitím  12 mesiacov pred použitím  podľa STN 33 1500
 D 1 týždeň  12 mesiacov 1 mesiac 12 mesiacov 3 mesiace podľa STN 33 1500
 E 1 mesiac 12 mesiacov  6 mesiacov 24 mesiacov 12 mesiacov podľa STN 33 1500