Zákony, vyhlášky, normy

  • Zákon NR SR č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
  • Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
  • Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
  • Zákon č. 264/199 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody
  • Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
  • Nariadenie Vlády Slovenskej republiky č. 308/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia
  • Nariadenie Vlády Slovenskej republiky č. 194/2005 o elektromagnetickej kompatibilite
  • Nariadenie Vlády Slovenskej republiky č. 436/2008, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia
  • Vyhláška MV SR č. 94/2004, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

Okrem týchto základných právnych noriem sa oblasť bezpečnosti práce vo vzťahu k elektrickej energii a jej využívaní v každodennom živote riadi celým radom odborných noriem. Tieto normy poznáme pod základným označením STN o ich tvorbu, aktualizácie a aplikácie dbá Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a Slovenský ústav technickej normalizácie.