Úvod

Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení elektrických

V súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je každý zamestnávateľ, zamestnanec, podnikateľ, ale aj súkromná osoba, povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Spolu s rôznymi nariadeniami a normami, je tak povinný vytvárať široký komplex opatrení, ktorými zabezpečí bezpečnosť pre svoje okolie a zabraní tak škodám na zdraví osôb, zvierat a majetku.

Jednou mimoriadne dôležitou oblasťou je využívanie elektrickej energie, strojov, prístrojov, rozvodov a pod., v ktorých sa elektrická energia používa k zabezpečeniu ich funkčnosti. Denne sa stretávame s rôznymi negatívmi dôsledkami jej podceňovania, čo vedie k značným škodám na zdraví a majetku. Predísť týmto udalostiam v plnom rozsahu sa nikdy nedá (určitou ochranou pred stratami sú rôzne poistenia, tie však musia tiež splniť zákonné podmienky). Dodržiavanie zákonov, nariadení a noriem platných pre túto oblasť života, však prispieva k ich minimalizácii.

Jedným z týchto účinných opatrení sú revízie elektrických zariadení.

Ponúkame vykonávanie revízií všetkých vyhradených elektrických zariadení, ktoré Vám majú slúžiť (nie spôsobovať problémy). Prácu vykonávame rýchlo, kvalitne, špičkovými meracími metódami a prístrojmi a najmä za vzájomné výhodné dojednané ceny.

Revízie v zmysle vyhlášky môže vykonávať iba revízny technik.